Đóng

26/10/2022 HLA Connect kỳ 1: Giao lưu,học hỏi kinh nghiệm tại KCN Long Hậu & hệ thống kho lạnh công ty AJ Total Việt Nam

26/10/2022 HLA Connect kỳ 1: Giao lưu,học hỏi kinh nghiệm tại KCN Long Hậu & hệ thống kho lạnh công ty AJ Total Việt Nam